Doelstelling

Stichting Steunfonds Vluchtelingen De Bilt heeft als doel het verlenen van financiële steun aan vluchtelingen in de gemeente De Bilt, voor zover het noden betreft die buiten de verantwoordelijkheid vallen van de gemeente De Bilt of andere overheid.

Onder vluchtelingen verstaan wij:

  • alle vreemdelingen die in het land van herkomst gegronde redenen hebben om te vrezen voor vervolging wegens politieke of godsdienstige overtuiging, hun nationaliteit, dan wel het behoren tot een bepaald ras of sociale groep en die in Nederland asiel zoeken of hebben gevonden en verblijven binnen de gemeente De Bilt.
  • vreemdelingen die op gronden – overeenkomstig die uit de definitie van het Vluchtelingenverdrag – gegronde vrees hebben hun vrijheid of leven te verliezen of onderworpen te worden aan foltering of een onmenselijke of vernederende behandeling.

Zowel organisaties als individuen kunnen bij ons een beroep doen voor bovengenoemde ondersteuning.

Voor meer informatie, lees ons Beleidsplan-Steunfonds 2018 – 2020.